Ratos säljer Euromaint

Ratos har tecknat avtal om försäljning av 100% av aktierna i dotterbolaget Euromaint, Sveriges ledande oberoende underhållsföretag för spårtrafikbranschen, till SSVP, en private equity-fond som rådges av Orlando Management.

Ratos förvärvade Euromaint 2007 i samband med den pågående avregleringen av tågoperatörsmarknaden. Bolaget har alltid fokuserat på kostnadseffektivitet och leverans av högkvalitativa tågunderhållstjänster. På så sätt har bolagets marknadsposition stärkts som ledande underhållsleverantör av Sveriges premiumflottor såsom Arlanda Express, X2000 och Stockholmspendeln. Bolaget har idag cirka 1 050 anställda och en årlig omsättning om cirka 1 600 Mkr. Den tyska verksamheten avyttrades 2015 som ett led i att renodla verksamheten.

– Euromaints högkvalitativa leveransförmåga har stärkt bolagets position på marknaden för tågunderhåll. Ratos har ägt Euromaint sedan 2007 och ser tidpunkten som läglig för en ny ägare att ta vid, säger Lars Johansson, tf vd Ratos.

Avtal har ingåtts om försäljning av 100% av aktierna. Avyttringen förväntas inte ge upphov till någon resultateffekt för Ratoskoncernen, beaktat tidigare kommunicerad nedskrivning av bokfört värde vilken fastställs i tredje kvartalets bokslut. Investeringen har gett en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR). Transaktionen förväntas slutföras i fjärde kvartalet 2016.

För mer information kontakta