Ove Bergkvist lämnar Euromaint

Ove Bergkvist har på egen begäran valt att lämna Euromaint. Ove har som VD under sex år arbetat framgångsrikt med att utveckla Euromaint till marknadens ledande oberoende underhållsleverantör för spårbundna fordon.

Jag tackar Ove för den tid som varit och önskar honom lycka till med sina nya utmaningar.

Oves sista dag på Euromaint är 23 september 2017.

Arbetet med att tillsätta en ny VD pågår.

Kjell Carlsson
Ordförande Euromaint Rail AB

Ratos säljer Euromaint

Ratos har tecknat avtal om försäljning av 100% av aktierna i dotterbolaget Euromaint, Sveriges ledande oberoende underhållsföretag för spårtrafikbranschen, till SSVP, en private equity-fond som rådges av Orlando Management.

Ratos förvärvade Euromaint 2007 i samband med den pågående avregleringen av tågoperatörsmarknaden. Bolaget har alltid fokuserat på kostnadseffektivitet och leverans av högkvalitativa tågunderhållstjänster. På så sätt har bolagets marknadsposition stärkts som ledande underhållsleverantör av Sveriges premiumflottor såsom Arlanda Express, X2000 och Stockholmspendeln. Bolaget har idag cirka 1 050 anställda och en årlig omsättning om cirka 1 600 Mkr. Den tyska verksamheten avyttrades 2015 som ett led i att renodla verksamheten.

– Euromaints högkvalitativa leveransförmåga har stärkt bolagets position på marknaden för tågunderhåll. Ratos har ägt Euromaint sedan 2007 och ser tidpunkten som läglig för en ny ägare att ta vid, säger Lars Johansson, tf vd Ratos.

Avtal har ingåtts om försäljning av 100% av aktierna. Avyttringen förväntas inte ge upphov till någon resultateffekt för Ratoskoncernen, beaktat tidigare kommunicerad nedskrivning av bokfört värde vilken fastställs i tredje kvartalets bokslut. Investeringen har gett en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR). Transaktionen förväntas slutföras i fjärde kvartalet 2016.

För mer information kontakta

EuroMaint anpassar verksamheten för att möta ökade kundkrav

Ökade kundkrav på korta ledtider och sjunkande volym för den lettiska verksamheten leder till förändrade förutsättningar för Euromaint. Därför har bolaget beslutat att lägga ner verkstaden i Jelgava, Lettland, och flytta verksamheten till Sverige.

Euromaint måste alltid möta de krav som kunderna och omvärlden ställer på bolaget. Trenden visar att bolagets kunder har mindre omsättningslager av utbytesartiklar vilket i sin tur ställer höga krav på korta ledtider.

Samtidigt har Euromaints verksamhet i Lettland haft en sjunkande volym och negativ utveckling de senaste åren. På grund av detta har Euromaint beslutat att lägga ner verkstaden i Jelgava och flytta upparbetningen av artiklar till bolagets komponentverkstad i Örebro.

– Det är givetvis ingen önskvärd situation att lägga ner delar av en verksamhet men vi ser att det är mer lönsamt för Euromaint att ta hem produktionen till Sverige trots de investeringar som behöver göras vid ett sådant beslut, säger Ove Bergkvist, vd Euromaint Rail.

Den artikel- och komponentupparbetning som utförts vid verkstaden i Jelgava kommer flyttas till bolagets komponentverkstad i Örebro. Viss anpassning och investeringar kommer att göras i de befintliga lokalerna och mellan 10-15 nya medarbetare kommer att nyrekryteras.

– Genom att förlägga artikel- och komponentupparbetningen vid vår verkstad i Örebro kan vi möta våra kunders krav på korta ledtider på ett bättre sätt. Vi är även medvetna om att varje arbetstillfälle är viktigt och därför känns det positivt att vi, trots nerläggning av en verkstad, kan erbjuda nya arbetstillfällen på en annan ort, säger Ove Bergkvist.

I slutet av mars förväntas verkstaden i Jelgava vara nerlagd och överflyttad till Örebro.

För mer information:
Euromaint: Anders Repfennig, affärsenhetschef Örebro, Euromaint Rail
Tel: +46 73 719 2431
E-mail:

EuroMaints huvudkontor byter adress

Från måndagen den 29 augusti hittar du Euromaints huvudkontor på ny adress. Den nya besöksadressen är Vretenvägen 11, 171 41 Solna.

Flytten innebär att kontoret är stängt för besökare fredagen den 26 augusti. Men det går givetvis bra att nå oss per e-post och telefon. Har du inte direktnummer kan du alltid ringa vår växel på 08-515 15 000. Den 29 augusti är verksamheten igång i de nya lokalerna igen.

Huvudkontorets postadress ändras inte och är fortfarande densamma, Box 1555, 171 29 Solna.

Vid eventuella frågor går det också bra att skicka ett meddelande till

EuroMaint får fortsatt förtroende att underhålla Sveriges punktligaste tåg

Det blir Euromaint som ska underhålla Sveriges punktligaste tåg Arlanda Express, snabbtågen som trafikerar sträckan mellan Stockholm Central och Arlanda flygplats.

A-Train har gett Euromaint fortsatt förtroendet att underhålla Sveriges punktligaste snabbtåg Arlanda Express, ett uppdrag som Euromaint haft sedan tio år. Under 2014 reste 3,6 miljoner resenärer med Arlanda Express och för resenärerna är punktligheten av största vikt.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att utveckla både underhållet och underhållsmetodiken ytterligare. Det är viktigt att resenärerna kommer fram till sina flyg i tid och vi ska fortsätta leverera säkra och tillgängliga tåg. Vi har haft en hög tillgänglighet på fordonen, 99,9 procent under 2015, och vi ska jobba för att uppnå 100 procent, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Avtalet innebär ett helhetsåtagande och omfattar både avhjälpande och förebyggande underhåll, komponentunderhåll och materialhantering. Inom ramen för det nya avtalet kommer Euromaint att installera RVM, ett system för realtidsövervakning, i fordonen. Systemet möjliggör övervakning av fordonen under dess trafikuppdrag och redan innan tåget har kommit till verkstaden får underhållsleverantören värdefull information om både fordonet och dess delsystem. Övervakningen är ett komplement till det traditionellt förebyggande och avhjälpande underhållet och leder till snabbare, mer effektivt och optimerat underhåll.

– Vi är Sveriges punktligaste tågoperatör och har av Stockholmarna flera år i rad utsetts till transportören med den bästa kundservicen. Utan tåg i världsklass vore detta omöjligt. Därför är det efter en omsorgsfullt genomförd upphandling och noggrann utvärdering tillfredsställande att skriva kontrakt med en beprövad och pålitlig partner inom fordonsunderhåll. Vi ser fram emot ytterligare flera år av gott samarbete och underhållsleveranser med hög kvalitet, säger Per Thorstenson, VD på A-Train.

Det nya avtalet träder i kraft i början på nästa år och sträcker sig åtta år framöver. Underhållet sker vid verkstaden i Blackvreten utanför Arlanda, Stockholm.

För mer information:
Euromaint: Ove Bergkvist, VD Euromaint
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

A-Train: Per Thorstenson, VD A-Train
Tel: +46 73 688 90 20
E-mail:

Om Euromaint Rail
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.

Om Arlanda Express
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 20 minuter. Arlanda Express har av Naturskyddsföreningen utsetts till Bra Miljöval. Trafiken startade 1999 och 2014 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express.