ECO EUROMAINT

Tåg och miljön – på väg mot effektivitet

Det växande behovet av att bevara miljön, att minska växthusgaser och att uppnå en fullständig hållbar utveckling har blivit ett av våra viktigaste samhällsmål.

Järnvägen, det mest konkurrenskraftiga systemet
I detta sammanhang står transportsektorn inför den stora utmaningen att tillhandahålla miljövänliga transportlösningar som också tillgodoser den växande globala efterfrågan på moderna och bekväma transportnät.

De stora ekologiska fördelarna med järnvägen har gjort det till det mest effektiva och konkurrenskraftiga systemet med en enorm potential att minska miljöpåverkan, förbättra livskvaliteten för alla medborgare och aktivt bidra till skyddet av ekosystemet.

En nyckelroll i framtidens ekonomiska och sociala utveckling
Enligt Green Jobs Initiative, en del av FN: s miljöprogram (UNEP) och International Work Organization (IWO), är järnvägen en av de viktigaste sektorerna i målet att uppnå en hållbar social och ekonomisk tillväxt, kompatibel med klimatstabilisering.

Euromaint och CAF, nyckel till en hållbar framtid
I denna övergång och utvecklingsresa spelar Euromaint och våra huvudägare CAF en särskilt viktig roll med tanke på vår förmåga att förbättra transportenergikostnaderna och erbjuda några mycket effektiva underhålls- och transportalternativ.

På vägen mot en hållbar framtid gör järnvägens gröna fotavtryck det möjligt att gå mot en balanserad utveckling: ren, miljövänlig och utsläppsfri.

Euromaint är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001:2004. Euromaint arbetar strukturerat för ett systematiskt, kontinuerligt och repetitivt arbetssätt för att finna och åtgärda uppkomna miljörisker i verksamheten och för att ständigt förbättra bolagets egna och kundernas miljöprestanda.

Det är viktigt att andelen farliga kemikalier minskar löpande. Euromaint och de större svenska järnvägsoperatörerna har en samsyn kring kemikaliers faronivå. Det gemensamma synsättet har förenklat besluten om intag av nya kemiska produkter.

Euromaint har sedan arbetat systematiskt med miljöförbättrande åtgärder sedan 2004. Bland annat har bolaget:

  • Gått över till grön el
  • Minskat energiförbrukningen med 20 procent (sedan 2007)
  • Minskat deponiavfallet med 85 procent (sedan 2006)
  • Infört systematisk bedömning av samtliga kemikalier inför inköp
  • Löpande minskat användningen av hälso- och miljövådliga kemikalier
  • Ökat andelen underleverantörer som är miljöcertifierade

Vi fortsätter arbetet med att förbättra miljön. Euromaint Rail ska vara ett naturligt val för miljömedvetna operatörer inom järnvägsbranschen.

Euromaint ska genom ett systematiskt miljöarbete ta ett aktivt ansvar för en hållbar utveckling.

Vi arbetar aktivt för att minska vår och våra kunders negativa miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och samtidigt minska användningen av naturresurser. Miljöarbetet ska integreras med all övrig verksamhet och följas upp för kontinuerliga förbättringar.

Euromaint strävar efter att följa FN:s Global Compacts miljöprinciper och är certifierat enligt ISO 14001:2004.

Miljö

Miljöarbetet ska präglas av ett systematiskt och förebyggande arbete. Detta ska uppnås genom att vi:

• Har tydliga miljömål för vår verksamhet
• Säkrar att medvetandet kring miljöfrågor är högt hos alla medarbetare
• Identifierar, analyserar och värderar våra miljörisker
• Skapar nödlägesplaner där risker för miljön identifierats
• Organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete
• Rapporterar alla miljöavvikelser samt arbetar förebyggande för att undvika att de inträffar igen
• Väger in och riskbedömer miljöaspekter vid utveckling av Euromaints verksamhet, tjänster, produkter samt vid investeringar
• Ställer miljökrav på våra underentreprenörer och leverantörer
• Vid inköp granskar och utvärderar de tänkta materialens inverkan på miljön
• Verkar för en kultur där ansvarstagande för miljön är ett viktigt inslag
• Ökar återvinningen av material som förbrukas i verksamheten
• Minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet
• Minskar vår miljöpåverkan med fokus på energiförbrukning och kemikalieanvändning
• Säkerställer att hantering av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt
• Ska överträffa rådande lagar, förordningar och övriga bestämmelser