FÖRETAGET

 1. EuroMaint Rail
 2.  » 
 3. ECO EUROMAINT
 4.  » Miljöpolicy

Miljöpolicy

Bakgrund Euromaint Rail ska genom ett systematiskt miljöarbete ta ett aktivt ansvar för en hållbar utveckling.

Vi arbetar aktivt för att minska vår och våra kunders negativa miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och samtidigt minska användningen av naturresurser. Miljöarbetet ska integreras med all övrig verksamhet och följas upp för kontinuerliga förbättringar.

Euromaint strävar efter att följa FN:s Global Compacts miljöprinciper och är certifierat enligt ISO 14001:2004.

Miljö

Miljöarbetet ska präglas av ett systematiskt och förebyggande arbete. Detta ska uppnås genom att vi:

 • Har tydliga miljömål för vår verksamhet
 • Säkrar att medvetandet kring miljöfrågor är högt hos alla medarbetare
 • Identifierar, analyserar och värderar våra miljörisker
 • Skapar nödlägesplaner där risker för miljön identifierats
 • Organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete
 • Rapporterar alla miljöavvikelser samt arbetar förebyggande för att undvika att de inträffar igen
 • Väger in och riskbedömer miljöaspekter vid utveckling av Euromaints verksamhet, tjänster, produkter samt vid investeringar
 • Ställer miljökrav på våra underentreprenörer och leverantörer
 • Vid inköp granskar och utvärderar de tänkta materialens inverkan på miljön
 • Verkar för en kultur där ansvarstagande för miljön är ett viktigt inslag
 • Ökar återvinningen av material som förbrukas i verksamheten
 • Minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet
 • Minskar vår miljöpåverkan med fokus på energiförbrukning och kemikalieanvändning
 • Säkerställer att hantering av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt
 • Ska överträffa rådande lagar, förordningar och övriga bestämmelser

Revidering av policy

Chef QMS ansvarar för att årligen pröva innehållet i policyn och vid behov uppdatera den. Högsta ledningen ska varje år fastställa policyn som därefter ska godkännas av bolagets styrelse.