Mobilt underhåll

Fel som stoppar trafiken är kostsamma – oavsett om det handlar om ett fullsatt persontåg eller ett långt godståg med last.

När stoppet orsakas av fel i fordonet är det ofta Euromaints mobila serviceteam som får rycka ut. Ju snabbare felet kan åtgärdas, desto snabbare kommer trafiken igång igen och desto mindre blir också förseningarna för den övriga trafiken.

De flesta av Euromaints verkstäder är utrustade med mobila serviceteam som hjälper till vid allt från komfortrelaterade fel till urspårningar eller haverier. De mobila enheterna verkar längs spåren eller vid strategiska lastningsplatser såsom hamnar och industrier. Insatserna omfattar bland annat:

 • förebyggande underhåll
 • avhjälpande underhåll vid skador
 • bärgning och röjning
 • byten av hjulaxlar
 • provning av bromsar

Underhållinsatser som håller trafiken igång

I mer än 30 år har Euromaint Rail erbjudit mobila serviceteam för akuta reparationer av fordon i trafik, såväl persontåg som godståg eller banarbetsmaskiner. Oftast har det handlat om avhjälpande underhåll vid fel som orsakar stopp eller kraftiga förseningar eller olägenheter. Förutom avhjälpande underhåll så utför mobila serviceteam idag även förebyggande underhåll där verkstadsbesök bedöms för tidskrävande och kostsamma. Och efterfrågan på mobilt underhåll ökar hela tiden.

Ibland krävs mer omfattande arbetsinsatser vid exempelvis urspårningar eller skador på hjul. Våra tunga servicebilar kan snabbt vara på plats för att bärga urspårade järnvägsfordon och vid behov transportera det till närmaste verkstad.

Stora besparingar vid hjulskador

Godstrafik i kallt klimat drabbas ofta av hjulskador. Våra tunga servicebilar har utrustning för bland annat byte av hjulaxlar i fält. Godset behöver inte lossas och lastas om vilket innebär stora besparingar då man slipper såväl alternativa transporter som stora förseningar.

Efter avslutade hjularbeten genomförs bromsprov för att verifiera bromsstatusen och säkerställa att det inte är kyla eller något bromsfel som orsakat hjulskadan. Efter insatsen kan tåget fortsätta i trafik igen.

File Download
Mobilt Underhåll Ladda ner

Bromsprovning görs i verkstad eller i fält, exempelvis för att undersöka om ett bromsfel kan ha orsakat en hjulskada på ett fordon

Efter hjulbyte används bromsprovningsutrustningen för att verifiera fordonets bromsstatus. För arbete i fält innebär det att vagnen kan tas i drift direkt efter utfört bromsprov och därmed inte behöver tas till verkstad.

Vid bromsprov mäts bland annat:

 • huvudledningens täthet
 • att lastväxeln eller lastautomaten fungerar normalt
 • C, T, ML, HL-tryck. Utrustningen har totalt fem tryckgivare vilket möjliggör prov på i princip alla bromssystem, exempelvis 4 C-tryck, 2-tryck osv.
 • den verkliga bromskraften mot hjulet för att säkerställa att bromskraften inte är för hög eller för låg. Detta görs istället för T-trycksmätning då det innebär en avsevärd tidsbesparing och då det också kan vara svårt att ansluta till T-trycksgivare i fält.
 • styrventilens broms- och losskänslighet samt bromsokänslighet
 • bromscylinderns täthet, eftersom stort läckage kan orsaka tjuvbroms
 • bromsregulatorns funktion

Efter avslutat bromsprov genereras ett protokoll som skickas trådlöst till en server. Protokollet kan när som helst tas fram för att verifiera provresultaten.

File Download
Bromsprovning Ladda ner

Röjning och bärgning ingår som en del av Euromaints mobila underhåll och erbjuds främst till infrastrukturförvaltare och järnvägsoperatörer men även till industrispårägare.

Fel som stoppar trafiken är kostsamma, oavsett om det handlar om ett fullsatt passagerartåg eller ett fullastat godståg. Euromaint erbjuder röjning av och runt spåren. Detta sker exempelvis vid:

 • Skada på banan eller dess omgivning, exempelvis spår/växlar eller vid översvämning
 • Hinder på spår, exempelvis vägfordon eller nedfallna träd
 • Krock med andra fordon
 • Urspårning
 • Tekniska fel på fordon
 • Fel på last (godsvagnar)

Beroende på vilka skador fordonen fått vid incidenten kan de bärgas för ytterligare underhållsåtgärder. Detta sker alltid i dialog med fordonsägaren och/eller infrastrukturförvaltaren.

Röjning och bärgning utförs så fort som möjligt så att trafiken kommer igång igen. Ju snabbare åtgärd desto mindre blir också förseningarna för den övriga trafiken.

Ett effektivt och säkert röjnings- och bärgningsarbete innebär att tågen snabbare kan börja rulla på spåren igen.